W kontekście zmian demograficznych i społecznych, pomoc społeczna staje w obliczu nowych problemów i potrzeb odbiorców wsparcia. Dziś pomoc społeczna to nie tylko działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem w tradycyjnym rozumieniu, ale także rozwój usług środowiskowych będących odpowiedzią na potrzeby i pełniących rolę profilaktyki wobec zagrożeń współczesnych społeczeństw.

Rolą nowocześnie rozumianej pracy socjalnej jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez dostęp do usług środowiskowych, kierowanych do osób wymagających wsparcia. Proces deinstytucjonalizacji jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin dając im możliwość skorzystania z pomocy specjalistów bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania i poszukiwania rozwiązań wobec przeżywanych trudności. Bliskość rozwiązań „na miarę” ma zapewnić Centrum Usług Społecznych, którego celem jest nie tylko zwiększenie dostępu mieszkańców do różnego rodzaju usług, ale  umożliwienie samorządom gminnym trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców.

Okazją do dyskusji na temat konieczności nowego spojrzenia na miejsce i rolę pomocy społecznej
w procesie organizacji wsparcie „na miarę” dla osób, których potrzeby realizowane są w środowisku życia, było spotkanie pn. „Nowe oblicza systemu usług społecznych”, które odbyło się 20-22.09.2021. Jego uczestnikami byli przedstawiciele nauki, polityki społecznej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz regionalne ośrodki polityki społecznej z kraju. Podczas spotkania poruszony został temat usług społecznych, jako bazy dla tworzących się centrów usług społecznych oraz obszar deinstytucjonalizacji, której celem jest przybliżenie usług odbiorcom oraz osadzenie ich
w środowisku lokalnym.

Spotkanie było okazją do poznania założeń, omówienia planowanych zmian w obszarze pomocy
i integracji społecznej, poznania praktycznych rozwiązań, ale również do podzielenia się swoimi refleksjami, obawami i nadziejami odnośnie realizacji usług społecznych w lokalnych środowiskach. Refleksje z tej wymiany doświadczeń stają się podwaliną pod przyszłe działania w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych i kreowanie usług w środowisku.