„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” jest nową inicjatywą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Rodzinne domy pomocy są ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobowymi placówkami specjalistycznego wsparcia, jakimi są domy pomocy społecznej. Jako kameralne placówki przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób wpisują się one w realizowanie idei deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

- dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;

- dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia potrzebnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

Celem skorzystania z programu gmina zgłasza zapotrzebowanie na środki na dofinansowanie wypełniając formularz zapotrzebowania odrębnie dla każdego z modułów do urzędu wojewódzkiego. Następnie urząd wojewódzki przekazuje zbiorcze zapotrzebowanie z terenu województwa do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  Formularze zapotrzebowania na środki zostały opublikowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w systemie Centralna Aplikacja Statystyczna. Termin na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach programu (przekazanie za pośrednictwem CAS) trwa do 10 grudnia 2021 r.

Program jest skierowany do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba rozwoju rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy. W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Programem Rozwoju, który znajduje się w załączniku.

 

Po pobrania: