Powiat Lipnowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (V)”, Oś priorytetowa I. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania z oferowanego wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

  • status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie jako osoba bezrobotna;
  • wiek: osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin);

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem:

  • osób należących do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą);
  • osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach);

Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły (tzn. do wyczerpania limitu miejsc) i jest prowadzona w siedzibie tut. Urzędu. Rekrutacja prowadzona będzie na następujące formy wsparcia: staże, zwrot kosztów dojazdu na staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Szczegóły dostępne pod linkiem - https://lipno.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/