Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021r.,  poz. 803) istnieje możliwość uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbycia szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej. Osoby zainteresowane muszą spełniać poniższe kryteria:

- posiadać wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów na jednym z kierunków lub w zakresie: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, politologia i nauki społeczne, polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 oraz z 2021 r. poz. 78), 

- wykazać się przeprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2010 r. co najmniej 500 godzin konsultacji i poradnictwa dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej, polegających na wzmacnianiu kompetencji zawodowych pracowników socjalnych.

Egzaminy, które będą przeprowadzane w oparciu o powyższą procedurę Komisja planuje w II kwartale 2022 r.  Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu w tym terminie powinny złożyć w/w dokumenty najpóźniej  do 28 lutego 2022r.  na adres:

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów i zasad egzaminu znajdują się na stronie:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Bellottiego 3B, 01–022 Warszawa

https://www.gov.pl/web/rodzina/superwizja-pracy-socjalnej