Rodziny naturalne oraz zastępcze mogą skorzystać z szerokiego wachlarza poradnictwa specjalistycznego, które jest realizowane we wszystkich powiatach naszego województwa. Do wyboru mają m.in. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne oraz  logopedyczne, w zależności od potrzeb danej rodziny.

Nową formą poradnictwa, jaką wprowadziliśmy  w  tej edycji projektu „Rodzina w Centrum 3” jest poradnictwo logopedyczne. Poradnictwo wspiera  rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawia kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Widzimy ogromną potrzebę, na ten rodzaj poradnictwa.

Kolejną z form wsparcia dla rodzin, z której nasze rodziny korzystają w projekcie jest poradnictwo pedagogiczne. Nasi specjaliści pracują z rodzinami nad  wzmocnieniem kompetencji rodzicielskich, poprawą relacji  rodzic–dziecko, wspomagają rozwój dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Specjaliści pracują nad ukierunkowaniem procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrostem umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji.

 

Największe zapotrzebowanie  wskazują  rodziny na  poradnictwo psychologiczne, które  obejmuje między innymi relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków. Psychologowie pracują z rodzinami nad  poprawą funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w środowisku zamieszkania, starają się pomóc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych i wzmocnieniem umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę oraz rozwiązywaniem konfliktów.

Każda z form poradnictwa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci i dorosłych, którzy są beneficjentami projektu ”Rodzina w Centrum 3”.