Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na dwudniową konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

Konferencja realizowana będzie w Toruniu w dniach 25-26 maja 2022 roku, w Hotelu Przystanek Toruń, zlokalizowanym przy ul. Generała Józefa Chłopickiego 4.

Konferencja adresowana jest do kuratorów sądowych, zarówno zawodowych jak i społecznych, pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W każdym dniu konferencji zaplanowano podział obrad na dwie części. Na początek uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących diagnozy nieletnich i ich otoczenia oraz genezy przypadku: pracy z osobą chorą psychicznie, agresywną, wzbudzającą lęk. Następnie spotkanie przybierze charakter warsztatowy – uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy będą mieli okazję wykonać ćwiczenia w zakresie wykorzystania nowatorskich metod pracy z osobami nieletnimi: metody FRIS, treningu mediacji czy też treningu autogennego.

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy dokonać elektronicznie, poprzez wypełnienie poniższego formularza online do dnia 16 maja 2022 roku:

https://docs.google.com/forms/d/1k8xt9EKoN9fGRUClLXkaOyOAiAGDX4vhdzZa2R-fxhM/edit

Liczba miejsc jest ograniczona - w konferencji może wziąć udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w obradach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 18 maja 2022 r.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma certyfikat potwierdzający udział w prelekcjach konferencyjnych i warsztatach o charakterze szkoleniowym.

Jednocześnie organizator zastrzega, iż nie przewiduje zapewnienia noclegu dla uczestników.

  

Do pobrania:

 

Konferencja zrealizowana będzie w ramach projektu pn. ”Trampolina 3”, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020