Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej”.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla trzech grup w następujących miejscach i terminach

  • 31 maja 2022 roku (wtorek) w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 59, w godz. 9.00-15.00
  • 1 czerwca 2022 roku (środa) w Toruniu, przy ul. Watzenrodego 15, w godz. 9.00-15.00
  • 2 czerwca 2022 roku (czwartek) we Włocławku, przy ul. Łęgskiej 20, w godz. 9.00-15.00

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z korzyściami ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, zostaną przedstawione i omówione możliwe formy współpracy finansowej samorządów z podmiotami ekonomii społecznej (zamówienia publiczne, pożytek publiczny, inne formy zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej) oraz niefinansowej (tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, programy i strategie rozwoju ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, powiatowe ciała konsultacyjno-doradcze).

Warsztaty poprowadzi pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych. Poniżej podajemy linki do formularzy rekrutacyjnych

Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-14.15, a po ich zakończeniu zaprosimy uczestników na obiad. W załączniku program warsztatów.

Warsztaty są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.

W każdym warsztacie będzie mogło wziąć udział 25 osób. Pierwszeństwo mają podmioty i instytucje, które wcześniej nie brały udziału w projekcie „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. O zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie pierwsze zgłoszone osoby z jednego podmiotu/instytucji.

 

Do pobrania: