Pogłębioną analizę wyzwań jakie niesie ze sobą uchodźstwo, w kontekście ekonomii społecznej przeprowadził Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński w swoim wystąpieniu, podczas panelu zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXIX Welconomy Forum in Toruń.

Rok 2022 trwale zapisze się w historii Polski, która w najnowszej historii mierzy się z niespotykaną dotąd skalą zjawiska uchodźstwa. Według różnych szacunków, do chwili obecnej 4-5 milionów obywateli Ukrainy przekroczyło naszą granicę, z czego ok. 2 miliony prawdopodobnie na długi czas stanie się częścią naszego społeczeństwa.

W ocenie prelegenta, uchodźstwo należy postrzegać nie tylko przez pryzmat ryzyk i deficytów ale przede wszystkim jako potencjał społeczny w obszarze rynku pracy. Zdaniem Profesora Grewińskiego istotną rolę w procesie integracji społecznej i zawodowej obcokrajowców ma do odegrania ekonomia społeczna, która ze swej natury ukierunkowana jest na inwestowanie w człowieka – w jego edukację, zdrowie i środowisko zamieszkania, na inwestycję w przyszłego pracownika i podatnika.

W związku z powyższym, w toku prelekcji przywołane zostały postulaty dotyczące m.in. konieczności diagnozy potrzeb, badań w zakresie usług społecznych z uwzględnieniem Ukraińców, a także  koordynacji i planowania usług na poziomie regionalnym.

Zwieńczeniem spotkania była ożywiona dyskusja uczestników panelu na temat m.in. wypracowania systemowego programu mającego na celu stworzenie warunków do samodzielności ekonomicznej osób przybywających na teren Polski.

Ponad siedemdziesięcioosobowemu audytorium tegorocznego spotkania dziękujemy za udział w naszym panelu.

  

Galeria zdjęć: