Możliwości współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej – taka była tematyka warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), które odbyły się na przełomie maja i czerwca.

Organizatorem bezpłatnych warsztatów był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a warsztatowe spotkania odbyły się, kolejno, w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Łącznie uczestniczyło w nich 75 osób, w przeważającej większości reprezentujących samorządy i jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Warsztaty prowadził Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się o korzyściach z tej współpracy, zarówno dla społeczności lokalnych, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla podmiotów ekonomii społecznej. Nasz ekspert ponadto przybliżył i omówił możliwe form współpracy finansowej samorządów z podmiotami ekonomii społecznej (zamówienia publiczne, pożytek publiczny, inne formy zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej) oraz niefinansowej (tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, programy i strategie rozwoju ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, powiatowe ciała konsultacyjno-doradcze).

Zainteresowanie uczestnictwem w warsztatach oraz aktywność osób biorących w nich udział potwierdziły, że tematy omawiane przez eksperta są ważne zarówno dla świata samorządowego, jak i dla środowiska ekonomii społecznej.

 

 

Galeria zdjęć: