Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą "Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim".

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształcenia i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).         

Zgodnie z umową o dofinansowanie PUP w Żninie zapewnia możliwość skorzystania  ze wsparcia byłym uczestnikom projektów (o ile będą spełniać przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej) w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO.

Grupę docelową stanowi: 18 osób (9 kobiet i 9 mężczyzn), spełniających kryteria dostępu tzn. osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, spośród których co najmniej 60 % stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia będzie udzielone w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej.

Projekt skierowany jest do: - grupy 11 osób bezrobotnych z PUP w Żninie należących do kategorii NEET, 6 osób długotrwale bezrobotnych. W ramach projektu oferujemy takie formy wsparcia jak: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz prace interwencyjne.

Oferowane w projekcie wsparcie umożliwi równy dostęp wszystkim grupom bez względu m.in. na wiek, płeć, wykształcenie, status zawodowy, niepełnosprawność do uczestnictwa w ww. formach wsparcia. W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przewiduje wsparcie osób do 29 roku życia napotykających szczególne trudności na rynku pracy, co przyczynia się do przywracania równowagi społecznej na rynku pracy. Dodatkowo projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju i nie będzie negatywnie wpływał na środowisko. Realizacja projektu będzie zgodna z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące  realizowanego projektu można uzyskać na stronie internetowej www.znin.praca.gov.pl oraz u Koordynatora projektu Pani Ewy Szarszewskiej tel. 52 303 10 64 w. 61.