Po raz jedenasty prezentujemy Państwu raport „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2021”

Struktura tegorocznego raportu uwzględnia prezentację aktualnej sytuacji w regionie pod kątem poszczególnych grup odbiorców pomocy i wsparcia, w podziale na rozdziały dedykowane: osobom starszym i niesamodzielnym, osobom z niepełnosprawnościami i przewlekłe chorym, osobom w kryzysie zdrowia psychicznego, dzieciom i młodzieży (w tym przebywającym w pieczy zastępczej), osobom bezrobotnym, osobom w kryzysie bezdomności i zagrożone bezdomnością oraz klientom  pomocy społecznej. Zaprezentowano również działania realizowane przez ROPS w Toruniu w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy oraz ukierunkowane na zwiększenie włączenia społecznego.

Jedenasta edycja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wzbogacona została o dodatek o stanie i rozwoju asystentury rodziny w województwie kujawsko-pomorskim.

Raport zaprezentowano Radnym Województwa na XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 czerwca 2022 r.

 

Do pobrania: