Rozwój usług społecznych stał się faktem. Stanowi aktualnie jeden z ważniejszych kierunków polityki społecznej państwa. Wpływają na to nie tylko procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, a także zmiany w rodzinach, nowe ryzyka dotykające społeczności, pandemia i inne zjawiska.

Usługi społeczne, obok polityki zabezpieczenia dochodu, są istotnym komponentem polityki społecznej, ponieważ prowadzą do poprawy stanu psychofizycznego osób w sensie indywidualnym i zbiorowym lub do zmiany ich sytuacji życiowej. Usługi społeczne, które są udostępniane i organizowane w sposób profesjonalny, realnie wpływają na podniesienie jakości życia osób i rodzin.

Centra usług społecznych nie są rozwiązaniem nowym. Ich wprowadzenie w system lokalnej polityki społecznej (poprzez ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych) jest usankcjonowaniem i wpisaniem w obowiązujące prawo oddolnych inicjatyw realizowanych z powodzeniem w kraju w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Obecnie trwa okres pilotażowy tworzenia 41 Centrów Usług Społecznych w kraju w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, po którego zakończeniu poznamy doświadczenia gmin w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne dotyczące idei CUS, procesu jego tworzenia i praktycznych aspektów funkcjonowania.

 

Materiały audiowizualne:

  1. Liderzy Kooperacji https://www.youtube.com/watch?v=T6BS6TBa-YE
  2. CUS w Czersku https://www.youtube.com/watch?v=9YocYkBSrjc
  3. CUS w Myślenicach https://www.youtube.com/watch?v=szRaxQ8aRqs

 

Do pobrania broszury dotyczące centrów usług społecznych:

  1. Dlaczego centrum usług społecznych? [pdf, 377KB]
  2. Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych [pdf, 441KB]
  3. Zarządzanie usługami w centrum usług społecznych [pdf, 457KB]
  4. Współpraca międzysektorowa w centrum usług społecznych [pdf, 443KB]
  5. Organizator społeczności lokalnej w centrum usług społecznych [pdf, 314]
  6. Przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych [pdf,550KB]