Powiatowe Urzędy Pracy w naszym województwie realizują projekty dotyczące aktywizacji młodych osób. Oto informacje z Rypina i Mogilna.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (V)". Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim. Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne. Projekt skierowany jest w szczególności do osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Z kolei w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt konkursowy „ Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” w ramach Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie jako bezrobotna;

wiek: osoba w wieku 18-29 lat (osoba od 18 roku życia do dnia ukończenia 30 roku życia, tj. do dnia 30 urodzin);

W projekcie preferowane będą osoby należące do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą).

Szczegóły obu projektów na załączonych plakatach informacyjnych

Załączniki