W dniach 5-7 września br.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej gościł uczestników  wizyty studyjnej z województwa podkarpackiego, która dotyczyła wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w naszym województwie.

W wyjeździe studyjnym udział wzięli przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca RPO), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca RPO) oraz  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie .

Celem wizyty  było zapoznanie się z działaniami jakie podjął samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, ROPS w Toruniu oraz inne podmioty z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 Dzięki nowatorskim rozwiązaniom i współpracy mogliśmy się pochwalić  regionalnym partnerstwem dla rodziny .”W” jak współpraca to nasz kapitał społeczny w obszarze pomocy społecznej, dzięki niej udało się stworzyć partnerstwo totalne ze  wszystkimi PCPR/MOPR/MOPS, które  włączyły się w realizację zadań na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznania się z nową perspektywą  Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, którą przedstawili  przedstawiciele IZ Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Następnie uczestnicy wizyty udali się do  Fundacji ”Daj Szansę” – partnera w projekcie RWC3, którego działania nakierowane są na diagnozę i terapię dzieci
z FASD.

Kolejnego dnia wizyty uczestnicy udali się do domu dla dzieci  w Aleksandrowie Kujawskim, aby zobaczyć przykład rozwiniętej sieci placówek do 14 dzieci w województwie kujawsko-pomorskim powstałych w ramach RPO(Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną). Następnie uczestnicy wizyty spotkali się z przedstawicielami partnera projektu – PCPR w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie zobaczyli mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Mieszkanie treningowe jest  jednym z  z trzech mieszkań treningowych utworzonych w ramach projektu RWC3.

Ostatnim punktem wizyty było odwiedzenie  placówki wsparcia dziennego- świetlicy ZEFIR we Włocławku. Podczas pobytu w świetlicy  uczestnicy wizyty zapoznali się z dobrymi praktykami w obszarze aktywizacji środowiska lokalnego oraz działań na rzecz dzieci i młodzieży.

Wzrost wiedzy, stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz inspiracja do dalszego rozwoju to najcenniejsze efekty wizyty studyjnej wymieniane przez uczestników.

 

Galeria zdjęć: