Od marca b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje wsparciem liczącą obecnie 57 osób grupę z niepełnosprawnościami, w wieku 7- 34 lata, którzy zostali ewakuowani wraz ze swoimi opiekunami z internatu i domu dziecka w Międzybożu (obwód chmielnicki) na Ukrainie.

W związku z potrzebą zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami przybywających z Ukrainy, ROPS w Toruniu umieścił ww. osoby w budynkach przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29, stopniowo dostosowując je do potrzeb szczególnej grupy mieszkańców. W celu zapewnienia warunków bytowych, opiekuńczych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach  Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Od pierwszego dnia pobytu podopiecznym zapewniane jest wyżywienie i środki higieniczne związane ze specyficznymi potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Całodobową opiekę nad podopiecznymi sprawuje wyspecjalizowany zespół opiekunek medycznych, pielęgniarek, asystentek pielęgniarki, salowych oraz grupa wolontariuszy.  

Dotychczas podopieczni odbyli łącznie blisko 3.500 h terapii, w tym: terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, fizjoterapię i terapię zajęciową oraz brali udział w zajęciach z psychologiem i pedagogiem. Wszelkie działania terapeutyczne prowadzone są zgodnie z predyspozycjami i możliwościami pacjentów.

Ostatnimi czasy podopieczni w ramach zajęć terapeutycznych zadbali o zagospodarowanie terenu wokół budynków, poprzez sadzenie roślin.

Sale terapeutyczne systematycznie wyposażane są w sprzęt specjalistyczny (logopedyczny, sprzęt do integracji sensorycznej, sprzęt rehabilitacyjny).  Dzięki temu wyposażeniu osoby z niepełnosprawnościami podczas terapii uczą się jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i różnorodność otaczającego je świata, a także rozwijany jest u nich zmysł równowagi  oraz zdolności psychoruchowe.