Proces deinstytucjonalizacji stanowi wyzwanie dla wszystkich instytucji działających w obszarze polityki, pomocy i integracji społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wychodzi naprzeciw potrzebom instytucji gminnych i powiatowych oferując wsparcie coachingowe, doradcze i informacyjne.

W dniu 13.10.2022 odbyło się pierwsze z trzech spotkań poświęconych procesowi deinstytucjonalizacji i rozwojowi usług społecznych. Celem spotkania było przybliżenie idei deinstytucjonalizacji, zapisów kluczowych związanych z nią dokumentów strategicznych, zasad wdrażania procesu DI poprzez rozwój usług społecznych,  a w szczególności  roli samorządów lokalnych w realizacji tych zadań i możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków europejskich, w perspektywie do roku 2030.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji gminnych i powiatowych m.in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Tematyka koncentrowała się wokół ogólnych założeń tego procesu. Przedstawione zostały dokumenty planistyczne, takie jak „Strategia Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna do roku 2030” oraz założenia Lokalnego i Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. Omówiono również możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków europejskich.

Spotkanie przedstawicieli różnych instytucji daje możliwość spojrzenia na zmiany i wyzwania z wielu perspektyw a także przygotowuje je do pracy międzyinstytucjonalnej na rzecz tego samego odbiorcy wsparcia. Wielorakie spojrzenie na problem pozwala znajdować wspólne optymalne rozwiązania a Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu wskazuje kierunki działań zgodne z realnymi potrzebami odbiorców.