Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował w dniach 22 – 23 listopada 2022 r.  w Toruniu, konferencję pn.„Z GŁOWĄ W CHMURACH CZY POD WIATR - CZYLI O WYZWANIACH DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ”, która odbyła się w ramach VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej.

logo marszalka Forum objęte było Patronatem Honorowym Marszałka  Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego

 

VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej miało charakter dwudniowej konferencji, podczas której dyskutowano o bieżących sprawach i wyzwaniach na przyszłość w polityce społecznej.

Podczas dwudniowego spotkania eksperci i praktycy debatowali m. in. o deinstytucjonalizacji, profesjonalizacji służb społecznych oraz konieczności rozwoju usług społecznych. Wydarzenie adresowane do kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu rodziny i pieczy zastępczej województwa kujawsko-komorskiego cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej: dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z całego regionu oraz dyrektorzy i pracownicy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w kraju.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor ROPS w Toruniu – Pan Adam Szponka. Swoją obecnością wydarzenie uświetnił członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Sławomir Kopyść oraz posłanka na Sejm RP Pani Iwona Michałek, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Paweł Klamka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego

Konferencja wpisała się w kalendarz obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, była zatem okazją do przekazania życzeń dla pracowników służb społecznych.
Z tej też okazji odczytano list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego skierowany do pracowników socjalnych.

Zanim przystąpiliśmy do obrad „O problemach oraz jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących mogliśmy usłyszeć podczas wystąpienia inaugurującego - prof.dr hab. n. med.Jadwiga Jośko-Ochojska „O stresie. Świadomość zagrożeń i naukowe powody do pozytywnego myślenia.” Pani profesor zwróciła uwagę na negatywne skutki stresu mającego wpływ na nasze życie jako lekarz poradziła co zrobić aby zmniejszyć wpływ stresu na nasze życie.

Nie zabrakło również głosu przedstawiciela Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Justyna Pawlak Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej przedstawiła uczestnikom, co zmieni się w pomocy społecznej w najbliższej przyszłości.

Prof. Mirosław Grewiński w swoim wystąpieniu „Wyzwania i dylematy związane
z rozwojem lokalnej polityki społecznej” mówił o szczególnych wyzwaniach w zakresie polityki społecznej. Podkreślił konieczność zmiany podejścia w pracy socjalnej, zmierzającego w kierunku rozwoju usług społecznych, jako inwestycji w polityce społecznej, która podyktowana jest wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Podczas konferencji eksperci podjęli się próby zidentyfikowania wyzwań, które stoją przed pomocą społeczną w najbliższej przyszłości oraz w którą stronę powinna zmierzać pomoc społeczna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny moderowany przez prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego, którego uczestnikami byli eksperci m.in. prof. dr hab.Jerzy Krzyszkowski, dr Ewelina Zdebska-Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, dr Joanna Lizut- Uczelnia Korczaka, Anna Sikorska – Kierownik GOPS-uw Lubiczu, Piotr Grudziński – dyrektor MOPR-u we Włocławku. Tak zacne grono podjęło dyskusję dotyczącą takich zagadnień jak: istota diagnozy w pracy socjalnej, dobór narzędzi i instrumentów w pracy socjalnej oraz ocena zasobów w poszczególnych grupach problemowych.

W kolejnej sesji szczegółowo rozmawiano o superwizji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Prelekcje przedstawił Prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski oraz aktywny superwizor Zbigniew Piechocki.

Forum było także okazją do zapoznania się z zakresem wojewódzkich badań naukowych prowadzonych przez poszczególne ROPS-y w kraju. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań w obszarze polityki i pomocy społecznej: „Partycypacyjne działania na rzecz rozwoju lokalnych usług społecznych pod kątem wykorzystania narzędzi CUS”- ROPS w Zielonej Górze, „Diagnoza woj. zachodniopomorskiego w obszarze pieczy zastępczej w kontekście procesu DI” - ROPS w Szczecinie, „Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego” -ROPS w Łodzi, „Społeczne usługi mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim”-ROPS Toruń. Inspiracje te stanowiły wstęp do warsztatu badacza w którym udział wzięli przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Podczas wspólnej pracy omówione zostały zagadnienia możliwości uwspólniania metodologii i przebiegu planowanego ogólnokrajowego badania w zakresie deinstytucjonalizacji oraz zakresu matrycy badaczcewspółtworzonej partnersko przez ROPS-y. Warsztat ten stanowi początek procesu wspólnej diagnozy w obszarze usług społecznych i deinstytucjonalizacji.

Drugiego dnia konferencji głos oddanopraktykom. Pan Jacek Gralczyk, animator i kreator zmian w środowiskowych zaprezentował wyzwania dla pomocy społecznejw kontekście odczarowania pomocy społecznej, przerwania społecznej bierności i bezradności oraz kreowania pozytywnych zmian w środowisku

Następnie głos zabrała dr hab. Magdalena Szafranek, która podjęła się próby odpowiedzi na pytanie: „Czy z rodziną wychodzi się dobrze tylko na fotografii”. Kolejny prelegent, PanMarcin  Lewandowski -Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Dla naszych dzieci”, mówił o deinstytucjonalizacji w pieczy zastępczej w kontekście placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w wybranych przez siebie panelach. Na pierwszym panelu dotyczącym regionalnej polityki społecznej na rzecz rodziny swoje działania zaprezentowały ROPS-y z Zielonej Góry, Szczecina, poznania oraz Torunia. Drugi panel dotyczący mieszkalnictwa ze wsparciem, poprowadził Pan Marcin Tylman, Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego. Poszczególne wystąpienia dotyczyły projektów realizowanych przez ROPS w Poznaniu – „Azymut – samodzielność”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta w Gdańsku – „Housingfirst” oraz Studio M6 z Torunia – „Porozmawiajmy o najmie społecznym”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektów partnerskich „Kooperacja – efektywna i skuteczna” oraz „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas Forum, równolegle obradował Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej pod przewodnictwem dyrektora ROPS w Toruniu Pana Adama Szponki. Dyrektorzy wraz z przedstawicielami MRiPS omawiali stan prac nad Regionalnym Planem Deinstytucjonalizacji oraz koniecznością przygotowania do tego procesu kadr pomocy społecznej.    

 

PREZENTACJE KONFERENCYJNE:

DZIEŃ 1

Część Plenarna

 1. Wykład inauguracyjny O stresie. Świadomość zagrożeń i naukowe powody do pozytywnego myślenia. [pdf, 8 641KB] - prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
 2. O tym, co zmieni się w pomocy społecznej [pdf, 2 926KB] – Pani Justyna Pawlak –dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Sesja 1.

 1. Wyzwania i dylematy związane z rozwojem lokalnej polityki społecznej [pdf, 3 964KB]" – wprowadzenie prof. UK, dr hab. Mirosław Grewiński

Sesja 3.

 1. Szanse i zagrożenia superwizji dla pracowników zawodów pomocowych w czasach reform systemu [pdf, 1 197KB]" – prof. Jerzy Krzyszkowski
 2. O istocie superwizji – z doświadczeń praktyka [pdf, 2 719KB] – Zbigniew Zbigniew Piechocki

Sesja 4.

 1. ROPS w Zielonej Górze Partycypacyjne działania na rzecz rozwoju lokalnych usług społecznych pod kątem wykorzystania narzędzi CUS [pdf, 2 089KB]
 2. ROPS w Szczecinie Diagnoza woj. zachodniopomorskiego obszarze pieczy zastępczej w kontekście procesu DI [pdf, 1 501KB]
 3. ROPS w Łodzi Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z woj. łódzkiego [pdf, 1 124KB]
 4. ROPS Toruń Społeczne usługi mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim [pdf, 712KB]

 

DZIEŃ II

 • Wyzwania dla pomocy społecznej
 1.   Kreowanie pozytywnych zmian w środowisku [pdf, 433KB]– Jacek Gralczyk - animator i kreator zmian środowiskowych
 • Po pierwsze zadbać o rodzinę i dziecko
 1.  Czy z rodziną wychodzi się dobrze tylko na fotografii [pdf, 6 561KB] - dr hab. Magdalena Szafranek
 2.  DI w pieczy zastępczej [pdf, 2 454KB] – Marcin Lewandowski Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Dla naszych dzieci”
 • Rodzina w regionalnej polityce społecznej
 1. Przedstawiciel MRiPS – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficzne [pdf, 975KB]
 2.  ROPS w Szczecinie - Regionalna Akademia Rodziny [pdf, 3 431KB].
 3.  ROPS w Poznaniu - Dobry START – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych [pdf, 1 810KB]
 4.  ROPS Toruń – Rodzina w Centrum [pdf, 4 882KB]
 5.  ROPS w Zielonej Górze - "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny [pdf, 845KB]"
 • Mieszkania ze wsparciem
 1. ROPS w Poznaniu – Mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu – „Azymut - samodzielność” [pdf, 1 887KB]
 2.   Housing First [pdf, 2 554KB]- Paweł Jaskulski

Galeria zdjęć: