Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy realizuje dwa projekty, w ramach których oferowane jest wsparcie finansowe na start firmy.

Pierwszy projekt to „Własny biznes Twoją szansą!”, zaś drugi – „Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem!”. W obu wsparcie skierowane jest do tej samej grupy docelowej: osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin),  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), premiowane i bardzo poszukiwane są osoby z niepełnosprawnościami

Oferowane wsparcie w ramach projektów:

  • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 40 godzin szkoleniowych (realizacja zdalna za pośrednictwem aplikacji Teams)
  • szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu (realizacja zdalna): średnio 5 godzin zegarowych na uczestnika
  • stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” (ok. 385 zł „na rękę” oraz ubezpieczenie zdrowotne na czas udziału we wsparciu szkoleniowym)
  • stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł – dotacja inwestycyjna w formie ryczałtu, bez konieczności rozliczania zakresu poniesionych wydatków na podstawie dokumentów księgowych i potwierdzeń wypłaty
  • wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. maksymalnie 2 800,00 zł na miesiąc na osobę
  • wsparcie finansowe ogółem może wynieść 39 850,00 zł

Więcej informacji na temat projektów: