Z przyjemnością informujemy, że w środę 24 maja 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 21/1000/23 przyjął Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024.

Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024 (dalej: RPDI) to dokument opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako koordynatora usług społecznych w ramach samorządu województwa. RPDI został opracowany na okres 2 lat w wymiarze ogólnowojewódzkim.

Plan obejmuje działania w  obszarach wsparcia: rodziny i pieczy zastępczej, osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, chorobę i niepełnosprawność, osób w kryzysie zdrowia  psychicznego, osób w kryzysie bezdomności.  Celem tych działań ma być stworzenie możliwości realnego wyboru form oferowanego wsparcia.

Rekomendacje zawarte w przedmiotowym dokumencie mają również na celu ustalenie priorytetów wydatkowania środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Za wsparcie przy opracowaniu dokumentu dziękujemy grupie roboczej, w której skład wchodzą  przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych gremiów reprezentujących osoby ze szczególnymi potrzebami, będących odbiorcami usług społecznych.

 

Do pobrania:

  1.  Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024
  2. Załącznik nr 1 do RPDI - Diagnoza
  3. Załącznik nr 2 do RPDI - Rekomendacje dotyczące naborów z FEdKP w województwie