Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dokonał wyboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu Wykluczenie – nie ma MOWy!2 – etap I.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku, pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach powyższego naboru wpłynęła jedna oferta, złożona przez Fundację Aktywizacji i Integracji z Nowego. Zgodnie z przeprowadzonym naborem i oceną ofert informujemy, iż ww. oferta została wybrana.

W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację rzeczonego projektu z Fundacją Aktywizacji i Integracji zawarta zostanie umowa partnerska.