Po raz dwunasty prezentujemy Państwu raport „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2022”

Struktura tegorocznego raportu zawiera  informacje na temat sytuacji demograficznej województwa, jak również poszczególnych grup odbiorców pomocy i wsparcia, tj.: osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodziny i dzieci, osób w kryzysie zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, klientów pomocy społecznej, kadry pomocy społecznej. Raport przedstawia również regionalne rekomendacje do wykorzystania przy dystrybucji środków unijnych w ramach aktualnej perspektywy finansowej – Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Struktura tegorocznego raportu jest komplementarna z elementami tegorocznie opracowanego
i przyjętego uchwałą Nr 21/1000/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 maja 2023 roku dokumentu pn. Regionalny plan rozwoju usług społecznych
i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024.

Raport zaprezentowano Radnym Województwa na LIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2023 r.

  

Do pobrania: