OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS) na podstawie art. 39 ust.2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079 z późń. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera krajowego – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa , którego celem będzie udział w opracowaniu koncepcji, przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz wspólna realizacja projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, zwanego dalej Partnerem.

 

Nieprzekraczalny termin złożenia ofert współpracy upływa 30 sierpnia 2023 r.

 

Do pobrania: