OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Rodzina w Centrum  na lata 2024-2026.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera krajowego – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu Rodzina w Centrum na lata 2024-2026, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zwanego dalej Partnerem.

 

Nieprzekraczalny termin złożenia ofert współpracy upływa w dniu 28 września 2023r.

 

Do pobrania: