Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o dokonaniu wyboru Partnera krajowego w ramach otwartego naboru na w celu  wspólnej realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, w zakresie Działania 1. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym dla 1400 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie 01.01.2024 - 31.12.2026 r.

W ramach powyższego naboru wpłynęły 3 oferty:

  • Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa,Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy, ul. Piękna 34, 85-303 Bydgoszcz
  • Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA,Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz

  

W wyniku przeprowadzonego naboru i oceny ofert wybrana została oferta złożona przez: 

Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław.