Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie z 6 partnerami:

Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku

Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie

Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu

Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Wartość dofinansowania: 4 868 206,71 (dotacja celowa)
Całkowity koszt projektu: 31 604 368,34 zł

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS)w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.12.2022.

 

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II. W ramach działań CUS i DI grupę docelową będą tworzyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz systemu pomocy społecznej z terenu Makroregionu II.

  

Działania i efekty: Realizacja projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego. W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:

  • wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
  • przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego
  • 288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji
  • 100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego
  • wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju
  • wsparciem objętych zostanie 830 podmiotów w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
  • 200 osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej nabędzie kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • zostanie przeprowadzonych 14 spotkań ogólnoinformacyjnych związanych z deinstytucjonalizacją (DI)
  • zostanie przeprowadzonych 9 spotkań szkoleń specjalistycznych (zgodnie z Rozporządzeniem RM) dla kadr CUS i przedstawicieli JST
  • zostaną przeprowadzone 2 spotkania edukacyjne dla pracowników ROPS w obszarze deinstytucjonalizacji (DI) oraz CUS