W dniach 12-13 marca 2024 r. odbyło się Sympozjum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowane przez Zarząd Konwentu ww. Dyrektorów we współpracy z ROPS w Toruniu i TZMO.

Spotkanie zorganizowano w Wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie, w powiecie włocławskim, na terenie którego funkcjonuje sześć samorządowych domów pomocy społecznej.  Sympozjum miło na celu wypracowanie możliwych do podjęcia działań, które będą wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom.

Procesy demograficzne zachodzące w naszym kraju stawiają przed nami zupełnie nowe wyzwania. Starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny powodują między innymi konieczność przeorganizowania systemu usług społecznych świadczonych zarówno w środowisku jak i przez placówki wparcia całodobowego. Obowiązująca Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) wyznacza główne kierunki zmian w tym obszarze. 

Domy pomocy społecznej stoją zatem przed wielkimi wyzwaniami i nieuchronnymi zmianami w zakresie przystosowania placówek do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej w kontekście zakresu i możliwości świadczenia usług społecznych również w środowisku.

Proces deinstytucjonalizacji rozumiany jako proces rozwoju usług społecznych zwłaszcza tych świadczonych w środowisku musi odbywać się z uwzględnieniem potencjału domów pomocy społecznej, które stanowią swoiste centra wiedzy, dysponują specjalistyczną, wykwalifikowaną kadrą. To właśnie domy pomocy społecznej mają ogromny potencjał do wspierania lokalnych społeczności, w tym seniorów w organizacji usług społecznych świadczonych na ich rzecz w miejscu zamieszkania. Taki sposób organizacji usług społecznych pozwoli m-in seniorom na jak najdłuższe, w miarę możliwości samodzielne życie we własnym domu.

W dwudniowej debacie Dyrektorów DPS-ów uczestniczyli: Paweł Zgórzyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Hemmerling - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Sławomir Kopyść - członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Michał Neumann - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Piotr Zieliński i Ewa Andrykowska - inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

 

Galeria zdjęć: