W uzupełnieniu do informacji, którą przekazaliśmy 28.02.2020 r. publikujemy uzupełniającą listę rankingową uczestników projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

W zamieszczonym załączniku publikujemy listę kolejnych 24 osób  (w grupie A) zakwalifikowanych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, którym nadano indywidualny numer. Informacje o nadanym numerze zostaną wysłane drogą mailową bezpośrednio do zarekrutowanych osób. 

Decyzją Grupy Sterującej spośród uczestników, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów (47 pkt.) jako uczestników projektu wyłoniono osoby, których dziecko jak najszybciej osiągnie 3 rok życia i jest już pod opieką niani/klubu dziecięcego/żłobka/ dziennego opiekuna.

Wszystkie osoby, których formularze rekrutacyjne były rozpatrywane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji na wskazane w formularzach adresy mailowe.

 

Do pobrania: