Dotychczasowa realizacja projektu oraz pilotażu Modelu kooperacji instytucji działających na rzecz osób czy rodzin, który został wypracowany w ramach projektu Kooperacja efektywna i skuteczna” przebiegała sprawnie, prowadząc ostatecznie do podpisania porozumień i zawiązania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Gminnych Grup Kooperacji testujących Model z rodzinami.

Jednak w marcu 2020 roku wszyscy stanęliśmy przed wyzwaniem, którego się nie spodziewaliśmy.

Stan pandemii wirusa SARS-CoV-2, zmusił nas, do zmiany sposobu realizacji działań kooperacyjnych, dbając przede wszystkich o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników projektu.

W związku z zaistniałą sytuacją w okresie marzec czerwiec 2020 r. w ramach projektu realizowano następujące zadania:

  • coaching indywidualny prowadzony był w trybie zdalnym, umożliwiając pracownikom socjalnym oraz pracownikom partnerskich instytucji uzyskanie wsparcia.
  • Regionalni animatorzy współpracy zaangażowani po stronie ROPS oraz doradcy wspierających działania pilotażowe, utrzymywali stały kontakt z pracownikami zaangażowanymi w pilotaż na terenie gmin objętych wsparciem.
  • spotkania osób zaangażowanych we wdrażanie modelu odbywały się w formie zdalnej,
  • planowane bezpośrednie spotkania zostały przesunięte na późniejsze terminy.
  • wydłużeniu uległ okres realizacji projektu, dzięki czemu działania pilotażowe będą możliwe do zrealizowania do końca roku 2020 r.
  • zmiany wprowadzone w ramach projektu, umożliwiły również wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla DPS, OPS, PCPR oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w postaci zakupu środków ochrony i sprzętu do walki z COVID-19. Obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w zakresie zakupu i dostawy ww. wsparcia.

W województwie kujawsko – pomorskim od 20 czerwca br. udało się wznowić część działań projektowych realizowanych w formie bezpośredniej.
W każdym z trzech powiatów: inowrocławskim, nakielskim i tucholskim, uczestniczących w projekcie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęli swoją pracę eksperci zaangażowani w prace Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych.

Podczas spotkań specjaliści kontynuowali opracowywanie materiałów merytorycznych związanych ze współpraca międzyinstytucjonalną, a także ze względu na specyfikę czasu pandemii pochylili się nad problematyką współpracy międzyinstytucjonalnej w okresie COVID-19. Cenną dla wypracowywania schematu pracy modelowej w kooperacji w czasie zagrożeń epidemicznych, była możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych podmiotów polityk sektorowych. Spotkania sprzyjały namysłowi nad mocnymi i słabymi stronami instytucji w obliczu nagłych zmian systemu pracy. Specjaliści omawiali działania z zakresu wsparcia osób i rodzin, których realizacja była znacznie utrudniona w czasie pandemii, a także wspólnie wskazywali na możliwe rozwiązania danego problemu. W zależności od instytucji, problematyka wskazywana przez ich przedstawicieli różniła się. W celu holistycznego wsparcia udzielanego osobom i rodzinom, wypracowano wspólne ścieżki działania międzyinstytucjonalnego, możliwe do wdrożenia w czasie, gdy bezpośrednia praca z osobami wspieranymi jest utrudniona lub niemożliwa. Praca przedstawicieli województwa kujawsko– pomorskiego, stanie się częścią treści rekomendacji do pracy międzysektorowej w czasie pandemii i obok materiałów wypracowanych w pozostałych województwach Makroregionu II, będzie cenną częścią  finalnego modelu kooperacji.

Trwająca pandemia jest wyzwaniem dla wielu instytucji, których działalność opiera się na pracy z ludźmi, w tym dla służb społecznych, których profesja zyskała aktualnie zupełnie nowy wymiar. Naszym obecnym celem jest utrzymanie współpracy z uczestnikami projektu, wzmacnianie pracowników i instytucji oraz kontynuacja zadań w możliwej do wykorzystania formie.

 

Galeria zdjęć: