Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył dystrybucję sprzętu i środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Łącznie przekazaliśmy: 369 urządzeń do oczyszczania powietrza, 99 urządzeń do dezynfekcji poprzez natrysk, 200 lamp bakteriobójczych i 385 000 sztuk rękawic jednorazowych. Wsparcie to otrzymały: 43 domy pomocy społecznej, 87 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 144 ośrodki pomocy społecznej oraz 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu naszego województwa.

Celem pomocy jest wsparcie tych instytucji w walce z pandemią COVID-19.  Wsparcie w ramach zadania pozwoli na odpowiednie wyposażenie instytucji świadczących usługi dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracowników, a także zwiększy bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.

 

 

Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020