Projekt „Kooperacja efektywna i skuteczna„ znajduje się obecnie w fazie upowszechniania modeli kooperacji dedykowanych gminom: wiejskim, miejsko–wiejskim i miejskim.

Każdy z nich powstał w odrębnym makroregionie przy współpracy innej grupy specjalistów uwzględniających specyfikę gmin na terenie których został wypracowany. Obecnie trwa wymiana doświadczeń i wzajemne szkolenie się przedstawicieli ROPS w ich zakresach co pozwali na upowszechnianie wypracowanych modeli w całej Polsce. Kolejnym krokiem w fazie upowszechniania będą spotkania dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, mające na celu zapoznania przedstawicieli polityk sektorowych z założeniami poszczególnych modeli.

Mimo zróżnicowania założeń realizacji oraz narzędzi w modelach dla poszczególnych gmin wszystkie mają za zadanie doprowadzić do sytuacji, w której do rozwiązania danego problemu czy zaspokojenie sygnalizowanej przez osobę/ rodzinę potrzeby zostaną zaangażowane wszystkie możliwe instytucje i podmioty funkcjonujące na terenie gminy lub powiatu, mające w swoich kompetencjach właściwe działania. Nawiązanie takiej współpracy spowoduje, że wsparcie będzie kompleksowe, działania instytucji będą się uzupełniały, a efekty, jakie osiągną będą trwałe. Stała współpraca powołanego zespołu przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów w gminie może służyć realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz mieszkańców.

 

Dla pełniejszego zrozumienia założeń poszczególnych modeli przygotowano filmy, które przybliżają tematykę kooperacji i wskazują na cechy modeli dla poszczególnych typów gmin.

 

Reportaż Makroregionu II, wskazuje idee kooperacji w gminach miejsko-wiejskich przybliżając jednocześnie rolę poszczególnych instytucji i ekspertów zaangażowanych w budowanie Modelu

 

Merytoryczne założenia poszczególnych modeli możemy poznać w filmach dla:

gmin wiejskich

 

miejsko-wiejskich

 

miejskich

 

W filmie „ Polityka społeczna czyli jak nauka wspiera praktykę?” ukazana została także korelacja nauki z praktyką w kontekście kooperacji.

 

Projekt "Kooperacja – efektywna i skuteczna” - jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Filmy powstały w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna".