Centrum Usług Społecznych to inicjatywa wciąż nowa i ze względu na jej złożoność wymagająca pogłębiania wiedzy w zakresie jej zadań i realizacji. Naprzeciw potrzebom jednostek wdrażających i koordynujących usługi ukazała się pub­likacja „Cen­trum usług społecznych: od kon­cepcji do wdroże­nia przepisów ustawy” pod redakcją naukową profesora Marka Rymszy.

Doku­men­tuje ona doty­chcza­sowe prace pro­gramowe prowad­zone w Nar­o­dowej Radzie Roz­woju i Kance­larii Prezy­denta RP nad prezy­dencką inic­jatywą usta­wodaw­czą i stanowi zbiór najważniejszych zagadnień związanych z koncepcją wdrożenia CUS. Poświęcona jest między innymi takim zagadnieniom jak: rein­te­gracja społeczna i zawodowa w for­mule cen­trum usług społecznych, inte­gracja asys­ten­tury i pracy soc­jal­nej oraz kon­cepcja pracy soc­jal­nej w cen­trum usług społecznych, sza­cunkowe koszty utworzenia i funkcjonowa­nia cen­trum usług społecznych, zarządzanie usługami w cen­trum usług społecznych oraz diag­nozę potrzeb i potenc­jału społeczności lokalnej w zakre­sie usług społecznych. Proponowane treści opracowane zostały przez wiodących specjalistów w tym zakresie.

  

 

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej https://www.ipiss.com.pl/centrum-uslug-spolecznych-od-koncepcji-do-wdrozenia-przepisow-ustawy