Animatorki projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyły wizytę studyjną mającą na celu prezentację dobrych praktyk w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych (CUS) i ich współpracy z sektorem ekonomii społecznej.

Priorytetowym działaniem projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” jest wsparcie gmin i  jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym i tworzeniu Centrum Usług Społecznych. Wsparcie przewidziane w tym zakresie, to przede wszystkim szkolenia wynikające z Rozporządzenia dla przyszłych pracowników CUS, doradztwo prawne i pozaprawne, coaching dla osób zarządzających i superwizje dedykowane ośrodkom pomocy społecznej. Odbędą się także spotkania świadomościowe i informacyjne wprowadzające w tematykę deinstytucjonalizacji i współpracy międzysektorowej.

Animatorki projektu by jeszcze efektywniej współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego odbyły wizytę studyjną mającą na celu prezentację dobrych praktyk w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych (CUS) i ich współpracy z sektorem ekonomii społecznej. Wizyta ta, miała na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami współpracy (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES) i korzyściami z rozwoju ekonomii społecznej w tym zakresie.

Wizyta w Wielkopolsce rozpoczęła się w Urzędzie Miejskim w Sompolnie prezentacją dobrych praktyk i korzyści ze współpracy z sektorem ekonomii społecznej, a zwłaszcza z dwiema spółdzielniami socjalnymi: „Nasza Przyszłość” oraz „Dobre Danie”.

Kolejnym punktem wizyty był CUS w Jarocinie i przykłady zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej w działalność tego typu instytucji. Następnie uczestnicy wizyty zwiedzili Muzeum Rocka w Jarocinie, które posiada bogatą kolekcję związaną z muzyką i popkulturą.

Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, na terenie którego działa wiele podmiotów ekonomii społecznej. Jednym z nich jest Zakład Aktywności Zawodowej, którego zasoby i zasady funkcjonowania poznali uczestnicy wyjazdu. Na zakończenie odbyło się spotkanie z przedstawicielami CUS w Rawiczu, którzy zaprezentowali historię tej instytucji, podkreślając rolę podmiotów ekonomii społecznej w jej funkcjonowaniu.

Wieloaspektowe ukazanie kooperacji CUS z podmiotami ekonomii społecznej pozwoliło jeszcze pełniej dostrzec korzyści i możliwości, jakie niesie za sobą ta współpraca, a także wyodrębnić obszary w których dobre praktyki można wdrożyć w nowopowstających CUS.

Wizyty studyjne zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.

 

 

Galeria zdjęć: