W dniu 25.10.2022 odbyło się trzecie i za razem ostatnie spotkanie ogólnoinformacyjne poświęcone procesowi deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych.

W cyklu spotkań wzięli udział przedstawiciele instytucji gminnych i powiatowych m.in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej m.in. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i innych instytucji świadczących usługi społeczne. 
Tematyka koncentrowała się wokół ogólnych założeń tego procesu. Przedstawione zostały dokumenty planistyczne, takie jak „Strategia Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna do roku 2030”, założenia Lokalnego i Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji oraz informacje o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego ze środków europejskich w przyszłej perspektywie finansowej.

Przeprowadzone spotkania dały przestrzeń do wyrażenia zdania na temat zachodzących zmian społecznych oraz wyzwań, które czekają nas w związku planowanym rozwojem usług społecznych w środowisku. Wyrażone opinie stanowią cenne wskazówki w zakresie potrzeb wsparcia instytucji pomocowych, jak również planowania działań na rzecz rozwoju usług społecznych w regionie.

W imieniu zespołu realizującego projekt pn. „Kooperacja - efektywna  skuteczna” serdecznie dziękujemy za Państwa aktywny i liczny udział w spotkaniach ogólnoinformacyjnych poświęconych procesowi deinstytucjonalizacji w naszym regionie. Serdecznie dziękujemy również Przedstawicielom Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego za przedstawienie bieżącego stanu prac nad Programem Operacyjnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 -2027.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji działających w obszarze usług społecznych do dalszej współpracy oraz korzystania z bieżących oraz planowanych form wsparcia realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projekt „Kooperacja - efektywna  skuteczna”.