W dniu 19 grudnia 2018 roku w Sandomierzu odbyło się drugie posiedzenie trzech wspólnych Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie trzech Komitetów Sterujących w ramach projektów:

– „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach Makroregionu I obejmującego województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie

– „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie

– „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” realizowanego w ramach Makroregionu III obejmującego województwa śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie

Podczas spotkania zaprezentowano założenia wszystkich trzech modeli kooperacji wypracowywanych dla gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich. Przedstawiono i omówiono  mocne strony oraz ryzyka opracowanych modeli, główne bariery, potrzeby a także oczekiwania wobec kooperacji w kontekście realizacji kolejnych działań w ramach projektów. Lider projektu w ramach Makroregionu I zaprezentował również powstającą w ramach projektu „Liderzy kooperacji” platformę edukacyjną. Ustalono także dalszy tryb współpracy, terminy spotkań i zasady komunikacji.