WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOPŁAT DO WYNAGRODZENIA DLA PRACOWNIKÓW POW:

 • Przez czas nie wykonywania pracy, o którym mowa w §2 ust. 2 Regulaminu dopłat do wynagrodzeń, stanowiącego załącznik do Aneksu umowy partnerskiej rozumie się absencję związaną ze zwolnieniem chorobowym w tym również kwarantannę, sprawowaniem opieki, pracą zdalną, urlopem okolicznościowym, urlopem bezpłatnym. Dopłatę może otrzymać wyłącznie pracownik czynnie wykonujący obowiązki służbowe w siedzibie POW. Wyjątek stanowi jedynie absencja spowodowana urlopem wypoczynkowym lub opieką nad dzieckiem zdrowym do 14 roku życia, gdzie możliwa jest wypłata dopłaty do wynagrodzeń za dni urlopowe proporcjonalnie do okresu wsparcia, co opisane jest szczegółowo w §2 ust. 2 Regulaminu dopłat do wynagrodzeń. 

Dla przykładu: dopłata przyznawana jest pracownikowi przez 3 miesiące, co stanowi ¼ roku. Jeżeli wymiar urlopu danego pracownika wynosi 26 dni, to na każdy miesiąc przypada 2,16 dnia urlopu, zatem na trzy miesiące 6,5 dnia. Pracownik może więc wykorzystać owe 6,5 dnia w okresie, za który przysługuje dopłata do wynagrodzenia, bez konieczności pomniejszania tejże dopłaty. Natomiast, jeżeli pracownik będzie wykorzystywał urlop ponad ww. 6,5 dnia w okresie, za który przyznawana jest dopłata, wówczas dopłata winna być pomniejszana proporcjonalnie za okres przekraczający wspomniany limit urlopowy. Do powyższego 6,5 dnia urlopu, za który przysługuje dopłata do wynagrodzenia wlicza się opieka nad dzieckiem zdrowym do 14 roku.

 • Dyrektor jednostki decyduje o przyznaniu dopłaty do wynagrodzenia pracownikom swojej jednostki. Pracownicy otrzymujący dopłaty do wynagrodzenia muszą znajdować się
  w jednej z dwóch grup: mający incydentalny, bądź stały kontakt z podopiecznym. Na Dyrektorze jednostki spoczywa obowiązek wykazania, iż zakres czynności danego pracownika, bądź zlecone mu doraźnie zadania wymagają kontaktu z podopiecznymi. Wysokość dodatku decyzją Dyrektora może być zróżnicowana w zależności od czasu wykonywania zadań przez pracownika wymagającego kontaktu z podopiecznym.  
 • Dopłaty wypłacane są na podstawie wewnętrznego Regulaminu wynagrodzeń POW lub organu, któremu dany POW podlega. Regulamin dopłat z aneksu do umowy partnerskiej określa maksymalne kwoty dopłat.
 • Podmioty wypłacające dopłaty do wynagrodzeń zobowiązane są do sporządzania odrębnych list płac potwierdzających dokonanie dopłaty do wynagrodzenia oraz posiadania opisu projektowego, wg wzoru przekazanego przez Partnera Wiodącego.
 • Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który zakończył stosunek pracy dopłata do wynagrodzenia należy się proporcjonalnie do przepracowanego czasu pracy w danym miesiącu.

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TESTÓW:

 • Wybierając tryb zakupów testów należy wziąć pod uwagę inne tożsame zamówienia
  w Państwa jednostkach. Zgodnie z umową partnerską, każdy partner odpowiada za realizację swojego zakresu merytorycznego, co za tym idzie prawidłowości zastosowania trybu zakupowego.
 • Testy muszą być wykonywane przez podmioty rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia. Po stronie jednostki, która ma zamiar testować swoich pracowników i podopiecznych leży  decyzja czy chcą wykonać testy genetyczne, immunologiczne, czy też samodzielnie testy kasetkowe.
 • W ramach projektu jeśli zaistnieje taka konieczność możliwe jest testowanie pracowników i podopiecznych wskazanych w aktualizacji wniosku o dofinansowanie, którzy zostali zaszczepieni przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub przeszli zakażenie tym wirusem.
 • Podmiot prowadzący postępowanie na przeprowadzanie testów powinien zawrzeć
  z Wykonawcą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w umowie na wykonanie usługi powinny znajdować się stosowne zapisy dotyczące powierzenia danych osobowych.
 • Partnerzy zobowiązani są do informowania lidera projektu o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, zgodnie z § 8 umowy partnerskiej.