Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza  rodziny zastępcze, kadrę prowadzącą rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego na kolejna edycję kursu specjalistycznego „Trening Zastępowania Agresji”. Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z dużym zainteresowaniem Treningu Zastepowania Agresji, ROPS w Toruniu przygotował drugą edycję kursu. Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących bardziej profesjonalnej pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi, agresją.

Kurs będzie obejmował 40 godzin zajęć, w ramach 3 zjazdów dwudniowych w terminach:  I zjazd 5 – 6 września 2017 r., II zjazd  12 – 13 września 2017 r.;III zjazd 19 – 20 września 2017r.Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich terminach

Spotkania zaczynają się pierwszego dnia o godzinie 9.00. Miejscem zjazdów jest Ośrodek Szkoleniowy CARITAS w Przysieku. Udział w kursie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są bezpłatne.

 

Ważne informacje dla osób , które nie zakwalifikują się na kurs:

  • po kursie zostaną zorganizowane 3 spotkania doradcze na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w wymiarze 4 godzin każde.
  • uczestnikiem spotkania mogę być osoby nie zakwalifikowane na kurs jak i uczestnicy kursu.
  • głównym tematem spotkania będą zagadnienia poruszane na kursie.
  • o miejscu i terminie doradztwa grupowego poinformujemy niezwłocznie po kursie.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 15 sierpnia 2017r.  Na podstawie otrzymanych kart ROPS w Toruniu dokona naboru uczestników do udziału w szkoleniu. Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną zastosowane dodatkowe kryteria naboru.

O zakwalifikowaniu się na kurs poinformujemy Państwa za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie na 5 dni przed kursem.

 

Do pobrania.