Trwają w regionie spotkania doradcze dotyczące działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na rzecz wsparcia rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim.

We wszystkich powiatach spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie aby dyskutować na temat działań podejmowanych przez jednostki na rzecz wsparcia rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim. Wymiana informacji i współpraca różnych służb pracujących bezpośrednio w środowiskach oraz wspólne działania na rzecz rodzin podejmowane przez ośrodki pomocy społecznej w gminach oraz centra pomocy rodzinie w powiatach dają większa szansę na skuteczną pomoc i trwała zmianę w życiu tych rodzin, a szczególnie funkcjonujących w nich dzieci. Jedną z możliwych form jest wykorzystanie narzędzi i form wsparcia oferowanych rodzinom w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum”, realizowanym przez 23 powiaty naszego województwa oraz ROPS w Toruniu. W dotychczas zrealizowanych 18 spotkaniach wzięło udział 289 przedstawicieli OPS i PCPR.