Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  wraz  z partnerami realizuje projekt RODZINA W CENTRUM,  którego jednym z elementów jest wspieranie rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej w naszym województwie. W swoich założeniach projekt zakłada m.in. organizowanie działań podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób realizujących zadania pieczy zastępczej w tym rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także przyszłych kandydatów do pełnienia tej funkcji. Obecnie w ramach szkoleń organizowanych przez ROPS, kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodzinę zastępczą stanowią osoby lub osoba, które decydują się na zaopiekowanie i wychowanie dziecka/dzieci, które z różnych przyczyn muszą opuścić swoją rodzinę biologiczną Osoby decydujące się na bycie rodzicem zastępczym, poza spełnieniem warunków formalnych, przechodzą cykl szkoleń przygotowujących ich do pełnienia tej trudnej roli. Obecnie ROPS w Toruniu organizuje cykl szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domy dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Szkolenia obejmują 60 godz. dydaktycznych  wraz z praktykami, gdzie uczestnicy zapoznają się  z doświadczeniami wychowawczymi rodzin którzy sprawują pieczę zastępczą.  Pierwsze tego typu szkolenie odbyło się w październiku br. w Tucholi. W szkoleniu wzięło udział 20 kandydatów z powiatów świeckiego, sępoleńskiego, tucholskiego. Natomiast  w listopadzie br.  kolejne osoby zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w trakcie szkolenia odbywającego  się w Toruniu. Do udziału zakwalifikowano 23  kandydatów z powiatów toruńskiego, wąbrzeskiego, aleksandrowskiego, rypińskiego, lipnowskiego, brodnickiego inowrocławskiego, chełmińskiego .

Same szkolenia, kursy czy inne formy podnoszenia kwalifikacji nie są w stanie przygotować na każdą sytuację, problemy, traumy i doświadczenia dzieci, z  którymi trafiają do rodzin zastępczych. Dlatego konieczne jest  objęcie ich oraz dzieci szerokim wsparciem, umożliwienie dostępu do specjalistów, terapii, grup wsparcia oraz innych form pomocy. Takie formy wsparcia  świadczone są w Centrach Wspierania Rodzin w każdym powiecie dokąd zapraszamy po wsparcie.