Uczestnicy z Młodzieżowego Centrum w Golubiu-Dobrzyniu wzięli udział w tradycyjnym Hubertusie .

W ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu podopieczni z Młodzieżowego Centrum       w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyli w imprezie zorganizowanej na Zamku Golubskim. W Dolinie Kasztelana czekało mnóstwo atrakcji, m.in.: pokaz Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pogoń konna za lisem i walka o tytuł Króla Polowania. Uczestnicy, poprzez udział    w zajęciach profilaktyczno- wychowawczych, mogli lepiej poznać historię, kulturę i tradycję własnego regionu i nauczyć się szacunku do tychże wartości.

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.