Po kilku miesiącach przerwy swoją działalność wznowiły Młodzieżowe Centra. Uczestnicy znowu mogą korzystać z różnych form wsparcia w ramach projektu.

Działania projektowe realizowane są zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Młodzież bierze udział zarówno w zajęciach odbywających się w siedzibach Młodzieżowych Centrów, jak również w wyjściach i wyjazdach w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych. W sierpniu ponownie ruszyły zajęcia ze specjalistami ds. resocjalizacji, socjoterapeutami, zajęcia sportowe, artterapia, a także spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Wsparciem w ramach projektu objęci są również rodzice/opiekunowie prawni uczestników. Podopieczni z Młodzieżowych Centrów biorą udział w wolontariacie i wizytach zawodoznawczych. Ponadto, korzystając z okresu wakacyjnego oraz sprzyjającej aury, młodzież uczestniczy w wycieczkach rowerowych i pieszych, zajęciach i grach w plenerze, wspólnych ogniskach, zwiedza muzea i skanseny oraz pokonuje swoje słabości w parku linowym. W sierpniu uczestnicy odwiedzili m.in.: Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, Exploseum, Leśniczówkę Pieczenia, Park linowy i Wioskę Mydlarską w Górznie oraz Park Etnograficzny w Kaszczorku.

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.