I edycja projektu „Trampolina 2” rozpoczęta. W 18 Młodzieżowych Centrach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone są zajęcia. Nowi uczestnicy projektu biorą udział w pracach na rzecz społeczności lokalnej (wolontariacie). Rozpoczęły się spotkania z doradcą zawodowym.

Wśród zajęć największym zainteresowaniem jednak cieszą się alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Zorganizowano wyjścia do kina, parku trampolin oraz parku linowego. Dużą atrakcją jest zaplanowane wyjście na Polską Noc Kabaretów z udziałem najbardziej znanych polskich kabaretów jak np. Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Moralnego Niepokoju. Tego typu wyjścia umożliwiają młodzieży motywowanie umiejętności społecznych, a także prezentują sposoby na kulturalne spędzanie wolnego czasu.

  

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.