Dla wszystkich Uczestników Projektu ruszyły zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach Projektu „Trampolina 2” każdy z Uczestników zostanie objęty wsparciem doradztwa zawodowego. W czasie zajęć Podopieczni Młodzieżowych Centrów mają możliwość porozmawiania z doradcą zawodowym o zdobytej dotychczas wiedzy szkolnej, swoich zainteresowaniach, uzdolnieniach, temperamencie, mocnych i słabych stronach oraz zawodach, które chcieliby wykonywa w przyszłości. Ponadto Uczestnicy mają okazję rozwiązać test dotyczący zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz skonfrontować swoje upodobania z wymaganiami do konkretnych profesji i stanowisk. Zajęcia z doradztwa zawodowego obejmują również poznanie dróg kształcenia, możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, naukę prawidłowego pisania CV i listu motywacyjnego do pracodawcy oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie zagadnienia realizowane są w ramach Indywidualnego Planu Działania, który jest sporządzany dla każdego Uczestnika Projektu „Trampolina 2”.

Projekt „Trampolina 2”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.