Uczestnicy Młodzieżowego Centrum we Włocławku 3 zwiedzali galerię plakatu.

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczestnicy projektu „Trampolina 2” z Młodzieżowego Centrum we Włocławku 3 wraz ze specjalistą ds. resocjalizacji w dn. 14.02.2019 r. zwiedzali galerię plakatu polskiego w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku pt. „Chcecie bajki..”. Ukazane na wystawie afisze dotyczyły przedstawień dla dzieci i młodzieży wystawianych we włocławskim teatrze. Autorami prac są pracownicy Teatru Impresaryjnego. Udział w wystawie plakatu ukazał kolejny innowacyjny element w ramach szeroko rozumianych działań wychowawczych a dla samej młodzieży był kolejną okazją do poszerzenia ich horyzontów kulturalnych.

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.