Uczestnicy Młodzieżowego Centrum w Świeciu bardzo aktywnie rozpoczęli 2019 rok. W styczniu wzięli udział w kilku ciekawych spotkaniach.

W ramach wizyt zawodoznawczych poznali tajniki pracy strażaków, obejrzeli pojazdy i sprzęt, którym dysponują strażacy. Podczas spotkania zdobyli wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Podopieczni MC brali również udział w wolontariacie. W tym celu udali się do siedziby Fundacji „Makowo” w Świeciu, gdzie, pod okiem profesjonalnej krawcowej,  wykonali maskotki dla dzieci z pogotowia opiekuńczego. Nie zabrakło także wyjść organizowanych w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu (seanse w kinie, kręgle).   

  

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.