Rozpoczęliśmy realizację warsztatów informatyczno-medialnych dla uczestników projektu „Trampolina 2”.

Udział w warsztatach umożliwi młodzieży nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Podczas zajęć prezentowane będą zagadnienia dotyczące m.in.: wykorzystania technik informatycznych, identyfikacji zagrożeń w sieci oraz netykiety. Uczestnicy mają możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie oprogramowania, a zdobyte umiejętności pozwolą na prowadzenie własnej rozgłośni radiowej czy tworzenie własnych plakatów graficznych. Warsztaty informatyczno-medialne to także doskonała okazja, aby uczestnicy mogli rozwijać swoje zainteresowania  z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.   

  

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.