Uczestnicy Młodzieżowych Centrów we Włocławku zwiedzali wystawę wag i miar w MCK Browar B.

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczestnicy projektu „Trampolina 2” z Młodzieżowych Centrów we Włocławku zwiedzali włocławską wystawę wag i miar w MCK Browar B. Ekspozycja zawiera prawie 10 tysięcy unikatowych eksponatów pochodzących z różnych stron świata, a także wielu epok, począwszy od średniowiecza. Młodzież brała udział w warsztatach meteorologicznych poprzedzonych pokazem multimedialnym. Okazało się, że nauka matematyki czy fizyki wcale nie musi być nudna, kiedy można w praktyce wykorzystać poznaną wiedzę.

 

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.