W minioną sobotę podopieczni z Młodzieżowego Centrum w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach zajęć profilaktyczno- wychowawczych, udali się do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Młodzież miała możliwość wzbogacić swoją wiedzę nt. życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz wysłuchać, zagranych na żywo, utworów tego wybitnego polskiego kompozytora. Po wspaniałej prezentacji wszyscy udali się na odprężający spacer po otaczającym dworek parku. Wycieczka do Szafarni to doskonały sposób na rozbudzanie u młodzieży zainteresowań historią i tradycją własnego regionu oraz kulturalne spędzanie wolnego czasu.

 

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.