Uczestnicy Młodzieżowych Centrów z Włocławka w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Uczestnicy projektu „Trampolina 2” z Młodzieżowych Centrów we Włocławku wraz z opiekunami w ramach wizyt zawodoznawczych odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej. Podczas wizyty zapoznali się z działalnością ZAZ, skupiającą się na umożliwieniu osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy oraz przygotowanie do samodzielnego życia. Uczestnicy byli w zakładowej prali, pracowni krawieckiej, zwiedzili salę konferencyjną, gabinet rehabilitacji, pomieszczenia socjalne oraz kącik zabaw dla dzieci. Ponadto zostały omówione formy zatrudnienia oraz zakres świadczonych usług na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku stanowi dla młodego człowieka wsparcie w zdobywaniu umiejętności, pozwalających na aktywizację społeczno-zawodową oraz kształtuje postawy prozawodowe.   

 

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.