W Młodzieżowych Centrach nasi uczestnicy biorą udział m.in. w zajęciach z socjoterapeutą, psychologiem, w terapii grupowej, które rozwijają zainteresowania, pobudzają do aktywność, kształtują umiejętność współpracy lub pomocy innym. Młodzież podczas zajęć poznaje właściwe postawy oraz uczy się odpowiedzialności za realizację powierzonego zadania. Tematyka realizowana na zajęciach pozwala wykształcić oraz rozszerzyć zachowania społecznie akceptowalne.

Wszystko dzięki funduszom Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Zdjęcia z zajęć: