W dniu 9 listopada 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie z 6 partnerami podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Trampolina” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

 

Andrzej Goinski/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Andrzej Goinski/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Andrzej Goinski/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Andrzej Goinski/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Andrzej Goinski/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Andrzej Goinski/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Andrzej Goinski/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego